Terms & Conditions

เงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้ (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “เงื่อนไขฉบับนี้”) ถือเป็นข้อตกลงระหว่าง Chobdeal.com และผู้ใช้หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริการทุกประการ (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “บริการ”) Chobdeal.com (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “ผู้ใช้”)

1. การยอมรับเงื่อนไข

 1. ในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการได้ตราบใดที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
 2. ผู้เยาว์สามารถใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 3. การใช้บริการถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้ที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ เงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่ผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไข

2. การจัดการข้อมูล

 1. เมื่อใช้บริการ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงแก่บริษัท
 2. บริษัทถือว่าการกระทำทุกประการภายใต้รหัสผ่านของผู้ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง ผู้ใช้ต้องจัดการดูแลรหัสผ่านที่ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
 3. บริษัทบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจากบริการ

3. ข้อห้าม

เมื่อใช้บริการ ห้ามผู้ใช้กระทำการใดๆดังต่อไปนี้

 1. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพาษา มติหรือคำสั่งศาล และมาตรการทางการบริหารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
 2. การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม เช่น การเผยแพร่หรือโพสต์เนื้อหาที่มีความรุนแรง ลามกอนาจาร เป็นการดูหมิ่นหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 3. การกระทำที่ละเมิดสิทธิของบริษัทและบุคคลที่สาม (ทรัพท์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายกาค้า ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆตามกฎหมายและสัญญา)
 4. การกระทำที่เป็นการแอบอ้างบริษัทหรือบุคคลที่สามและการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนา
 5. การใช้บริการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 6. การใช้บริการเพื่อนัดพบหรือกระทำการคุกคามทางเพศ
 7. การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่บริษัทไม่ได้กำหนดไว้
 8. การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ต่อกองกำลังต่อต้านสังคม
 9. การกระทำที่เป็นการชักชวนทางศาสนา
 10. การเผยแพร่และส่งต่อโปรแกรมหรือไวรัสที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์
 11. การรวบรวม เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการลงทะเบียน ประวัติการใช้งานของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม
 12. การกระทำที่ขัดขว้างการให้บริการของบริษัทและการใช้บริการของผู้ใช้ท่านอื่น
 13. การสนับสนุนและส่งเสริมการกระทำใดๆที่กล่าวไว้ในข้อห้าม
 14. การกระทำอื่นๆที่บริษัทตัดสินว่าไม่เหมาะสม

4. การจัดการ Content

 1. คำนิยามในเงื่อนไขฉบับนี้
  - “Content” หมายถึง ข้อความ ดนตรี รูปภาพ วิดีโอ โปรแกรม รหัส และข้อมูลอื่นๆ
  - “Content ของเรา” หมายถึง Content ที่ถูกเข้าถึงได้ผ่านบริการ
  - “Posted content” หมายถึง Content ที่ถูกโพสต์ ส่ง หรืออัพโหลดบนบริการโดยผู้ใช้
  - “Public content” หมายถึง Content ที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ท่านอื่น
 2. บริษัทถือว่าผู้ใช้โอนกรรมสิทธิ์ของ Posted content ทั้งหมดรวมทั้ง Public content ให้กับบริษัทตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 27 และ 28 บริษัทสามารถแก้ไขและใช้ Content ดังกล่าวได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์ Content ดังกล่าวกับบริษัทและบุคคลที่สามที่ถูกกำหนดโดยบริษัท
 3. ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ Content เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (การคัดลอก การนำไปเผยแพร่ที่อื่น การส่งต่อ การปรับเปลี่ยน) นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนดไว้ เว้นแต่ว่าผู้ใช้ได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนล่วงหน้า
 4. บริษัทสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายของผู้ใช้โดยการตรวจสอบเนื้อหาของ Posted Content อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบดังกล่าว
 5. หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนหรือมีความเสี่ยงที่จะฝ่าฝืนกฎหมายและเงื่อนไขเกี่ยวกับ Posted content บริษัทสามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการหรือการใช้ Posted content ของผู้ใช้ได้โดยการลบ Posted content ของผู้ใช้ออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น เพราะฉะนั้น โปรดสำรองข้อมูล (Backup) Posted content เป็นประจำ

5. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้ใช้กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายและภาระค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายความ) ต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขฉบับนี้ (รวมทั้งกรณีที่บริษัทได้รับคำร้องจากบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ใช้) ผู้ใช้ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคำเรียกร้องของบริษัท

6. การให้บริการ การปรับปรุงบริการ และการยกเลิกบริการ

 1. ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้บริการ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตัวผู้ใช้เอง
 2. บริษัทสามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้บริการของผู้ใช้ได้โดยการพิจารณาจากความเหมาะสมตามปัจจัยต่างๆเช่น การลงทะเบียนที่ถูกต้อง อายุผู้ใช้ หลักฐานยืนยันบุคคล เป็นต้น
 3. ผู้ใช้เป็นบุคคลเดียวที่สามารถครอบครองบัญชีการใช้บริการผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้กับบุคคลที่สาม
 4. บริษัทสามารถเผยแพร่โฆษณาของบริษัทเองหรือของบุคคลที่สามได้บนบริการ
 5. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเมื่อบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็น
 6. บริษัทไม่รับประกันว่าบริการ (รวมทั้ง Content) จะปราศจากข้อบกพร่องตามหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง เช่น ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความมีประสิทธิผล ความบรรลุจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ความผิดพลาด (Error) ความขัดข้อง (Bug) และการละเมิดสิทธิ เป็นต้น บริษัทไม่มีหน้าที่ในการกำจัดข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อให้บริการผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม หากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่างบริษัทและผู้ใช้เป็นสัญญาผู้บริโภคตามหลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น บริษัทจะไม่ได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเนื่องมาจากข้อบกพ ร่องของบริการ ค่าชดเชยสำหรับความเสียหายในกรณีนี้ถูกกำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อที่ 7.2
 7. บริษัทจะวางมาตราการในการตัดสินตามความจำเป็นและความเหมาะสมหากตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบั บนี้ในการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองกับผู้ใช้และบุคคลที่สามได้ว่าผู้ใช้ท่านอื่นจะไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทไม่หน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขการฝ่าฝืนดังกล่าวเพื่อผู้ใช้และบุคคลที่สาม

7. การยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัท

 1. บริษัทไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ขณะใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่างบริษัทและผู้ใช้เป็นสัญญาผู้บริโภคตามหลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่ น เงื่อนไขข้อนี้จะไม่มีผลบังคับใช้
 2. ไม่ว่าเงื่อนไขข้อ 7.1 จะกำหนดไว้อย่างไร บริษัทไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายกรณีพิเศษ (ทั้งที่สามารถคาดการณ์ได้หรือถูกคาดการณ์ไว้แล้ว) อันเนื่องมาจากความประมาทของบริษัท (ยกเว้นความประมาทอย่างร้ายแรง) ในการผิดสัญญาหรือการกระทำอันเป็นการละเมิด ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายอันเนื่องมากจากความประมาทของบริษัท (ยกเว้นความประมาทอย่างร้ายแรง) ในการผิดสัญญาหรือการกระทำอันเป็นการละเมิดจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินต่อไปนี้
(1) ค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายจำกัดอยู่ที่จำนวนค่าบริการอินเทอร์เน็ตในเดือนปฏิทินที่เกิดความเสียหาย

8. การลาออกจากการเป็นสมาชิก การยกเลิกการใช้งาน

 1. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนบริการสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตัวผู้ใช้ที่บริษัทได้บันทึกไว้จะถูกจัดการตามกฎหมายข้อมูลส่วนตัว บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้ฝ่าฝืนหรือมีความเสี่ยงที่จะฝ่าฝืนเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทสามารถระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

9. การแจ้งและวิธีติดต่อ

 1. บริษัทแจ้งหรือติดต่อผู้ใช้ด้วยวิธีการประกาศบนเว็บไซต์ที่บริษัทบริหารจัดการหรือวิธีการอื่นๆที่บริษัทเห็น ชอบ
 2. ผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อบริษัทด้วยวิธีการส่งแบบฟอร์มติดต่อ – สอบถามบนเว็บไซต์ที่บริษัทบริหารจัดการหรือวิธีการอื่นๆที่บริษัทกำหนด

10. เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม

 1. กรณีที่มีข้อความภายใต้ชื่อ “เงื่อนไขการใช้งาน” “แนวทางการปฏิบัติ” “นโยบาย” (ในเงื่อนไขฉบับนี้จะใช้คำว่า “เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม”) ในเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้ต้องใช้บริการโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมด้วย
 2. กรณีมีเนื้อหาที่คัดแย้งกันในเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมและเงื่อนไขฉบับนี้ เนื้อหาในเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้ก่อน

11. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทเห็นชอบโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่บริษัทประกาศบนเว็บไซต์ที่บริษัทบริหารจัดการ บริษัทถือว่าการใช้บริการต่อไปของผู้ใช้เป็นการยอมรับเงื่อนไขฉบับนี้และเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมที่ผ่ านการเปลี่ยนแปลงแล้วที่มีผลบังคับใช้สมบูรณ์และเพิกถอนมิได้

12. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นและกฎหมายที่บังคับใช้เป็นกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้จะถูกตัดสินภายใต้อำนาจศาลหรือศาลชั้นต้นประจำกรุงโตเกีย วเป็นอันดับแรก

ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Disclaimer:

การจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงความคิดเห็นของทางเว็บไชต์เท่านั้น ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ โปรดพิจารณาซื้อสินค้าด้วยตัวผู้อ่าน เว็บไซต์ของเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นในบางครั้ง เมื่อคุณซื้อสินค้าผ่านลิงค์ในบทความรีวิวของเรา